Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA

o založení zájmového sdružení právnických osob

Zájmové sdružení Moštěnka je sdružením právnických osob založené podle ustanovení §20f – 20j zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění platných změna a doplňků zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění platných změn a doplňků dole uvedeného dne, měsíce a roku ujednali a uzavřeli.

1. Obec Hýsly, zastoupená starostou Tiborem Skalkou

2. Obec Moravany, zastoupená starostou Josefem Marčíkem

3. Obec Čeložnice, zastoupená starostou Václavem Šalšou

dále jen zakladatelé

Článek 1
Název sdružení

Sdružení bude v právních vztazích vystupovat pod jménem

Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Článek 2

Sídlem sdružení je obecní úřad Hýsly

Článek 3
Vymezení postavení sdružení

Sdružení je samostatnou právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Sdružení jako právnická osoba hospodaří s majetkem jako vlastník.

Článek 4
Předmět činnosti

Je zpracování konceptu řešení odtokových poměrů v povodí Moštěnky zaměřeno především na zvýšení jímací schopnosti povodí, zpomalení povrchového odtoku, ochranu obcí před přítokem vody z povodí Moštěnky, snížení míry vodní eroze, zvýšení podílu interakčních prvků v území, ke zpomalení odtoku a zvýšení retence povodí, zachycení splavenin v podolí, realizaci retenčních prostorů v povodí. Dalším cílem je posílení ekonomické stability mikroregionu (vytvoření pracovních příležitostí) a jeho postupná realizace při zachování a rozvíjení ekologických kvalit a kulturních tradic. Dále stanovení priorit problémových okruhů, jejichž úspěšné vyřešení a realizace bude ve prospěch celého mikroregionu.

Článek 5
Stanovy sdružení

Zakladatelé schválili stanovy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 6
Vznik a trvání sdružení

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou. Ke vzniku sdružení je třeba zápisu do rejstříku sdružení právnických osob vedeného u Okresního úřadu v Hodoníně. Dnem zápisu nabývá sdružení právní způsobilosti.

Článek 7
Členské příspěvky

Členské příspěvky stanoví každoročně valná hromada a to podle počtu obyvatel v obci.

Článek 8

Jménem sdružení ve všech věcech jednají jednatelé. Práva a povinnosti jednatelů určují stanovy. Jednatele sdružení jmenovali zakladatelé:

Tibor Skalka

Josef Marčík

Článek 9

Sdružení zaniká výmazem z registru sdružení právnických osob vedených okresním úřadem v Hodoníně. Pokud jmění sdružení nepřechází po jeho zrušení na právního nástupce, musí před zánikem být provedena likvidace.

Článek 10
Platnost smlouvy

Tato smlouva obsahuje dva listy a nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech. Každý účastník obdrží jeden stejnopis, jedno vyhotovení je určeno pro Okresní úřad v Hodoníně k provedení registrace. Sdružení se zapisuje do rejstříku sdružení vedeného u Okresního úřadu v Hodoníně. Určuje se, že návrh na zápis sdružení vedeného u OkÚ v Hodoníně podá Tibor Skalka.

Jednotlivá ustanovení této smlouvy mohou být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky a po předchozím schválení valnou hromadou.

V Moravanech 11.11.1999

Příloha: 1x podpisy zakladatelů sdružení


Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb