Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


STANOVY

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU
MOŠTĚNKA SE SÍDLEM HÝSLY 100, 696 50 P. MORAVANY, ČR

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.1 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka je založen smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen zakladatelská smlouva), která byla všemi účastníky smlouvy podepsána dne 18.12.2001 po předchozím schválení zakladatelské smlouvy, těchto stanov a všech věcí s tímto souvisejících, zastupitelstvem každé členské obce. Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka (dále jen svazek obcí) je dle platného zákona o obcích právnickou osobou.

1.2 Stanovy podrobněji upravují právní vztahy svazku obcí, dále rozpracovávají a doplňují zakladatelskou smlouvu, přičemž mají na zřeteli předmět činnosti a dosažení cílů svazku obcí. Stanovy jsou dle platného zákona o obcích přílohou zakladatelské smlouvy a jsou sestaveny v souladu s ustanovením §50 odst. 2 zákona o obcích.

1.3 Stanovy je možno měnit nebo doplňovat na návrh člena svazku obcí, po projednání na valné hromadě a schválení 2/3 většinou všech členů.

Čl. 2.
Název a sídlo členů svazku obcí

1. OBEC ČELOŽNICE – sídlo Čeložnice 3, PSČ 696 51, p. Kostelec

2. OBEC HÝSLY – sídlo Hýsly 100, PSČ 696 50, p. Moravany

3. OBEC MORAVANY – sídlo Moravany 73, PSČ 696 50

Čl. 3
Název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti

3.1 Název svazku obcí zní Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

3.2 Sídlem svazku obcí je Hýsly 100, 696 50 p. Moravany, ČR

3.3 Předmětem činnosti svazku obcí je řešení odtokových poměrů v povodí Moštěnky zaměřeno především na zvýšení jímací schopnosti povodí, zpomalení povrchového odtoku, ochranu obcí před přítokem vody z povodí Moštěnky, snížení míry vodní eroze, zvýšení podílu interakčních prvků v území, kde zpomalení odtoku a zvýšení retence povodí, zachycení splavenin v povodí, realizaci retenčních prostorů v povodí. Předmětem činnosti je také ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, při zachování a rozvoji ekologických hodnot a kulturních tradic, které odpovídají vývojovým trendům regionu.

Čl. 4
Orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování

4.1 Orgány svazku obcí:
- valná hromada
- jednatelé svazku obcí
- revizní komise

4.2. Valná hromada

4.2.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku obcí. Valnou hromadu tvoří starostové, nebo písemně zplnomocnění zástupci všech členských obcí. Rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se svazku obcí i jeho činnosti.

Valná hromada je svolávána nejméně dvakrát za rok. V případě potřeby je valnou hromadu oprávněn svolat kterýkoliv z členů, pokud ji na jeho písemnou žádost nesvolá do 5 dnů jednatel, a hrozí-li nebezpečí z prodlení, i bez předchozí výzvy jednatele.

Všichni členové musí být pozváni na valnou hromadu písemně tak, aby pozvánku obdrželi nejpozději 7 dnů přede dnem konání valné hromady.

Pozvánka musí obsahovat návrh programu jednání, místo a dobu konání. Má-li být na valné hromadě schvalována účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření, musí být jejich návrh přiložen na pozvánce. Lhůta nemusí být dodržena, hrozí-li nebezpeční z prodlení a souhlasí-li s tím všichni členové.

4.2.2 Valná hromada mimo jiné rozhoduje o:

a) koncepci činnosti a jejich změnách
b) schválení roční závěrky, výroční zprávy a rozdělení zisku
c) způsobu krytí ztrát svazku obcí
d) schvalování majetkových dispozic vyhrazených ke schválení na valné hromadě
e) přijetí nových členů a vyloučení člena
f) jmenování a odvolání jednatelů svazku obcí a členů RK
g) příkazech jednatelů a RK
h) zrušení svazku obcí
i) změně či doplnění zakladatelské smlouvy
j) schválení stanov a jejich změn a doplňků

Valná hromada si může vyhradit k rozhodování i otázky, o nichž by jinak rozhodovali jednatelé.

4.2.3 Účast členů na valné hromadě je evidována v prezenční listině, která obsahuje název svazku obcí, místo a čas konání valné hromady, jména a podpisy přítomných členů.

Valné hromadě předsedá vždy člen zvolený valnou hromadou. Do doby jeho zvolení řídí jednání svolavatel valné hromady.

Povinností předsedajícího je zajistit pořízení řádného zápisu z jednání, jež musí obsahovat všechna přijatá rozhodnutí, odlišné názory jednotlivých členů, stanoviska jednatele a výsledky hlasování. Předsedající je povinen zajistit doručení tohoto zápisu všem členům nejpozději do 10 dnů od konání valné hromady.

Účastní-li se jednání valné hromady zástupce člena, je povinen před zahájením jednání předložit předsedajícímu plnou moc opravňující tohoto zástupce činit návrhy, vyjadřovat se a hlasovat za zastoupeného člena.

4.3. Jednatelé svazku obcí

4.3.1 Svazek obcí má dva jednatele, kteří jsou statutárním orgánem svazku obcí. Jednatelé vykonávají vedení svazku obcí ve shodě. V případě neshody rozhoduje valná hromada.

4.3.2 Při založení ustanoví zakladatelé první jednatele přímo ve smlouvě. Později je jednatel jmenován a odvoláván rozhodnutím valné hromady.

4.4 Oprávnění jednatele

4.4.1 Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle smlouvy, zákona nebo rozhodnutím valné hromady vyhrazeny valné hromadě.

4.4.2 Jednatelům přísluší zejména:
a) jednat jménem sdružení jako její statutární orgán způsobem jež mu náleží
b) zajišťovat běžné záležitosti svazku obcí
c) svolat valnou hromadu
d) předkládat valné hromadě zejména:
- návrh koncepce činnosti a návrh jejich změn
- návrh účetní uzávěrky a návrh na rozdělení případného zisku svazku obcí dosaženého za uplynulé účetní období
- návrh na způsob krytí případných ztrát svazku obcí
e) vykonávat rozhodnutí valné hromady
f) zajišťovat řádné vedení účetnictví svazku obcí a zpracovávat výroční zprávy
g) informovat členy na jejich žádost o záležitostech svazku obcí a umožnit jim nahlížet do dokladů svazku obcí.

4.4.3 při založení svazku obcí jsou jeho jednateli: Tibor Skalka a Josef Marčík

4.4.4 Jednatelé jednají jménem svazku obcí navenek a podepisují se tak, že ke jménu svazku připojí všichni svoje podpisy. Toto oprávnění může být omezeno pouze rozhodnutím valné hromady. Uvedené omezení není však účinné třetím osobám.

4.4.5 Jednatelé jsou povinni jednat ve všech záležitostech s péčí řádného hospodáře. Jsou povinni postupovat v souladu se smlouvou i rozhodnutími valné hromady. Má-li být určitá majetková dispozice předem nebo dodatečně schválena valnou hromadou, jsou jednatelé vždy povinni si takové schválení vyžádat. Jinak se vztah mezi jednateli svazku obcí a svazkem obcí řídí přiměřeně ustanovením.

4.4.6 Výši odměny jednatelů i způsob jejich výplaty stanoví valná hromada svým rozhodnutím.

4.5 Revizní komise

4.5.1 Revizní komise má 3 členy, kteří jsou voleni valnou hromadou. Je tvořena zástupci členů. Ze svého středu volí svého předsedu.

4.5.2 Revizní komise je oprávněna provádět kontrolu veškeré činnosti svazku obcí včetně kontroly hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky. Provádí kontroly z vlastní iniciativy nebo jestliže tak stanoví valná hromada, případně jednatelé. Je povinna provést příslušnou kontrolu, pokud by provedení určité kontroly vyplývalo přímo ze zákona. Při své činnosti se komise musí řídit platnými právními předpisy, zejména zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

4.5.3 O průběhu a výsledku každé provedené kontroly musí být vyhotoven protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden především skutkový stav, popsány a odůvodněny zjištěné nedostatky s odkazem na příslušné právní předpisy, s uvedením odpovědné osoby a navržena nápravná opatření včetně termínu. Protokol předkládá revizní komise bez zbytečného odkladu valné hromadě.

4.5.4 Členové komise mají právo nahlížet do všech účetních a jiných dokladů, vyžadovat vysvětlení a informace od všech jednatelů svazku a také od jiných osob či zástupců členských obcí, jichž se příslušná kontrola dotýká.

4.5.5 Při založení jsou jejími členy: Václav Šalša, Jan Dočekal, ing. Rudolf Plachý

Čl. 5
Hospodaření svazku

5.1 Majetek vložený členskou obcí do hospodaření svazku obcí zůstává ve vlastnictví obce. Příslušné orgány svazku obcí s ním mohou v rámci svých kompetencí nakládat jen v souladu s majetkovými právy, které na ně členská obec přenesla podle těchto stanov a v souladu s platnými právními předpisy. Svazek obcí hospodaří s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku obcí jeho členské obce a dále s majetkem, který svazek obcí získal svou vlastní činností.

5.2 Do svazku obcí je vložen (přechází) majetek zájmového sdružení právnických osob s názvem „Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka“ a to v podílu jednotlivých členských obcí dle počtu obyvatel. Dále je do svazku obcí vložen ze strany členských obcí majetek, jehož vložení odsouhlasilo zastupitelstvo příslušné členské obce.

5.3 Svazek obcí hospodaří podle svého rozpočtu. Majetek svazku obcí a finanční hospodaření upravuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

5.4 Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné údaje o majetkové a finanční situaci svazku obcí.

5.5 Hospodaření svazku obcí za uplynulý kalendářní rok dají jednatelé přezkoumat příslušným okresním úřadem nebo auditorem.

5.6 Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých rozpočtových prostředků.

5.7 O způsobu rozdělení případného zisku rozhoduje na návrh jednatele valná hromada.

5.8 O podílu členů na úhradě případné ztráty svazku obcí a o způsobu krytí této ztráty rozhoduje valná hromada.

Čl. 6
Práva a povinnosti členů svazku

6.1 Členské vklady do svazku obcí se stanoví podle počtu obyvatel členských obcí a schválení valnou hromadou.

6.2 Členové svazku obcí na základě dobrovolnosti berou na sebe povinnosti, tj. zejména:
- respektovat ustanovení smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a plnit povinnosti z ní vyplývající
- v dohodnutých termínech uhradit na účet svazku obcí dohodnuté vklady
- respektovat rozhodnutí valné hromady svazku obcí a plnit povinnosti tímto orgánem uložené

6.3 Každý z členů svazku obcí má právo zejména:
- být správně informován o činnosti svazku obcí
- účastnit se všech jednání valné hromady, předkládat zde své návrhy, vyjadřovat se k projednávaným záležitostem a podílet se na rozhodování tohoto orgánu
- žádat potřebné vysvětlení od jednatelů svazku obcí a nahlížet do všech dokladů svazku obcí
- na podíl při likvidačním zůstatku svazku obcí nebo při zániku svazku obcí bez právního zástupce
- vystupovat ze svazku obcí. Výpovědní lhůta činí jeden rok, začíná běžet ode dne doručení výpovědi.

Čl. 7
Přijímání nových členů

7.1 Nový členové se přijímají na základě návrhu kteréhokoli člena svazku, jejichž přijetí musí schválit valná hromada svazku obcí

Čl. 8
Zánik a zrušení svazku

8.1 Svazek obcí se zrušuje bez právního nástupce na základě:
a) rozhodnutím valné hromady o zrušení svazku
b) rozhodnutím soudu o zrušení svazku z důvodu uvedených v zákoně a čl. 9
c) prohlášením konkurzu na majetek svazku obcí nebo zamítnutím návrhu pro nedostatek majetku svazku

Čl. 9
Zrušení svazku rozhodnutím valné hromady

9.1 Valná hromada může rozhodnout o zrušení svazku zejména v případě, pokud se záměr a účel svazku obcí neuskuteční, o přechodu jejího jmění na právního nástupce nebo o jeho likvidaci

Čl. 10
Podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj

10.1 Přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj je možné na základě rozhodnutí valné hromady.

10.2 V případě vystoupení člena ze svazku obcí bude jeho majetkový podíl vypořádán tak, že mu budou vráceny jeho finanční vklady, nebo se stane spoluvlastníkem vytvořeného majetku a to po předchozím souhlasu valné hromady.

Čl. 11

Kontrolní výbory zakládajících obcí jsou oprávněny provádět kontrolu veškerého hospodaření svazku obcí tak, že mají oprávnění kdykoli nahlížet do všech účetních knih a jiných dokladů svazku obcí a kontrolovat tam obsažené údaje.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy jsou nedílnou součástí a přílohou „Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí“ ze dne 18.12.2001

Tímto se ruší stanovy zájmového sdružení právnických osob s názvem Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka.

Změna registrace provedena dne 19. prosince 2001 pod č.j. vnitř.Reg.S/2/1999-Z1/2001 u Okresního úřadu Hodonín.


Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb