Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


SMLOUVA

O vytvoření dobrovolného svazku obcí

Uzavřená podle ustanovení §46 odst. 2, písm. b) a následujících zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito účastníky smlouvy:

1. OBCÍ ČELOŽNICE, zastoupenou starostou obce panem Václavem Šalšou, sídlo Čeložnice 3, PSČ 696 51 p. Kostelec,

2. OBCÍ HÝSLY, zastoupenou starostou obce panem Tiborem Skalkou, sídlo Hýsly 100, PSČ 696 50, p. Moravany,

a

3. OBCÍ MORAVANY, zastoupenou starostou obce panem Josefem Marčíkem, sídlo Moravany 73, 696 50

Výše uvedení účastníci smlouvy se dohodli uzavřít tuto smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen zakladatelská smlouva):

Článek I.
Vytvoření dobrovolného svazku obcí

Shora citované obce ČR (dále jen účastníci zakladatelské smlouvy) na základě rozhodnutí- schválení- jednotlivých zastupitelstev těchto obcí v souladu s platným zákonem o obcích vytvářejí a touto smlouvou již vytvořily dobrovolný svazek obcí s názvem uvedeným v článku II. této zakladatelské smlouvy. V souladu s ustanovením § 151 odst. 5 platného zákona o obcích je zájmové sdružení právnických osob s názvem „Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka“ svazkem obcí dle zákona o obcích splněním podmínek stanovených v § 50 a 51 zákona o obcích, pokud tyto podmínky splní do data uvedeného v zákoně o obcích.

Článek II.
Název dobrovolného svazku obcí

Název dobrovolného svazku obcí zní: Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka (dále jen svazek obcí).

Článek III.
Sídlo svazku obcí

Sídlem svazku obcí je Hýsly 100, 696 50 p. Moravany, ČR.

Článek IV.
Předmět činnosti svazku obcí

Předmětem činnosti svazku obcí je zejména řešení odtokových poměrů v povodí Moštěnky, zaměřeno především na zvýšení jímací schopnosti povodí, zpomalení povrchového odtoku, ochranu obcí před přítokem vody z povodí Moštěnky, snížení míry vodní eroze, zvýšení podílu interakčních prvků v území, ke zpomalení odtoku a zvýšení retence povodí, zachycení splavenin v povodí, realizaci retenčních prostorů v povodí.

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, při zachování a rozvoji ekologických hodnot a kulturních tradic, které odpovídají vývojovým trendům regionu.

Podrobněji upravují právní vztahy svazku obcí a ustanovení této zakladatelské smlouvy rozpracovávají a doplňují, v souladu se zákonem o obcích, stanovy svazku obcí, které schvaluje příslušný orgán svazku. stanovy jsou přílohou této zakladatelské smlouvy.

Článek V.
Doba trvání svazku obcí

Svazek obcí se stanoví na dobu neurčitou.

Článek VI.
Majetek a finanční hospodaření svazku obcí

1. Svazek obcí hospodaří s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku obcí jeho členské obce podle stanov svazku obcí a dále s majetkem, který svazek získal svou vlastní činností.

2. Majetek vložený členskou obcí do hospodaření svazku obcí zůstává ve vlastnictví obce. Příslušné orgány svazku obcí mohou nakládat jen v souladu s majetkovými právy, které na ně členská obec přenesla podle stanov svazku obcí a v souladu s platnými právními předpisy.

3. Rozpočtovým (obchodním) rokem se rozumí rok kalendářní.

4. Svazek obcí hospodaří podle svého rozpočtu. Majetek svazku obcí a finanční hospodaření svazku upravuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Článek VII.
Orgány svazku obcí

1. Valná hromada

2. Jednatelé: Tibor Skalka, Josef Marčík

3. Revizní komise: předseda – Václav Šalša; členové – Jan Dočekal, ing. Rudolf Plachý

Podrobnosti týkající se orgánů svazku obcí upravují stanovy svazku obcí.

Článek VIII.
Způsob jednání svazku obcí

Jménem svazku ve všech věcech jednají jednatelé. Práva a povinnosti jednatelů určují stanovy.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny či doplňky zakladatelské smlouvy je možno učinit pouze očíslovanými písemnými dodatky a to za podmínek a v případech uvedených ve stanovách nebo pokud to vyplývá přímo z platných právních předpisů nebo pokud nastane změna právního stavu, která vyžaduje změnu zakladatelské smlouvy.

2. Právní vztahy, které nejsou touto zakladatelskou smlouvou výslovně upraveny, se řídí zejména zákonem č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Svazek obcí je, dle platného zákona o obcích, právnickou osobou. Právní způsobilosti nabude svazek obcí zápisem (respektive změnou záznamu) v registru, vedeném Okresním úřadem v Hodoníně. K podání předmětného návrhu je zplnomocněn jednatel pan Tibor Skalka. O právní způsobilosti svazku, jeho registraci, zrušení a zániku platí zvláštní zákon (§20i a §20j občanského zákoníku). Hospodaření svazku obcí upravuje zvláštní zákon (zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

4. Tato zakladatelská smlouva je účinná dnem jejího podpisu všemi účastníky smlouvy. Zakladatelská smlouva je sepsána ve 5 stejnopisech s platností originálu, přičemž 3 vyhotovení smlouvy, s posléze vyznačenou doložkou registrace, obdrží všechny členské obce, 1 smlouva bude uložena v sídle sdružení a 1 vyhotovení si ponechá k založení státní orgán, příslušný k provedení registrace.

5. Účastníci zakladatelské smlouvy závazně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě svého svobodného, vážného určitého a srozumitelného projevu vůle, nikoli v tísni, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podepsáním a potvrzením této smlouvy.

6. Všichni účastníci této zakladatelské smlouvy, tedy všechny obce, které jsou uvedeny v záhlaví smlouvy, závazně prohlašují a potvrzují, že uzavření této smlouvy a členství v Dobrovolném svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka, jakož i stanovy svazku včetně příslušných poplatků a majetkových vkladů, schválilo v souladu s příslušnými ustanoveními platného zákona o obcích zastupitelstvo každé členské obce, což všichni oprávnění zástupci (starostové obcí) stvrzují níže svými vlastnoručními podpisy s uvedení data schválení výše uvedených skutečností zastupitelstvem příslušné obce.

V Hýslích dne 18.12.2001

Změna registrace provedena dne 19. prosince 2001 pod č.j. vnitř.Reg.S/2/1999-Z1/2001 u Okresního úřadu Hodonín.


Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb