Mikroregion MOŠTĚNKA

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení ekonomické stability regionu, rozvoj ekologických hodnot a kulturních tradic.


Dodatek č.1 ke smlouvě

O vytvoření dobrovolného svazku obcí

Uzavřená podle ustanovení §46 odst.2, písm.b) a následujících zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito účastníky smlouvy:

1) Obcí Čeložnice, zastoupenou starostou obce panem Janem Zbořilem,
sídlo Čeložnice 3, PSČ 696 51 Kostelec,

2) Obcí Hýsly, zastoupenou starostou obce panem Tiborem Skalkou,
sídlo Hýsly 100, PSČ 696 50, p. Moravany,

3) Obcí Moravany, zastoupenou starostou obce panem Josefem Marčíkem,
sídlo Moravany 73, PSČ 696 50

a

4) Obcí Kostelec, zastoupenou starostou obce panem Františkem Heringem,
sídlo Kostelec, PSČ 696 51

Článek I

Tato smlouva je účinná dnem jejích podpisu všemi účastníky smlouvy. Je vyhotovena ve 6 stejnopisech s platností originálu, přičemž 3 vyhotovení smlouvy, s posléze vyznačenou doložkou registrace, obdrží všechny členské obce, 1 smlouva bude uložena v sídle sdružení a 1 vyhotovení si ponechá k založení státní orgán, příslušný k provedení registrace.

Článek II

Účastníci této smlouvy závazně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě svého svobodného, vážného určitého a srozumitelného projevu vůle, nikoli v tísni, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podepsáním a potvrzením této smlouvy.

Článek III

Všichni účastníci této smlouvy, tedy všechny obce, které jsou uvedeny v záhlaví smlouvy, závazně prohlašují a potvrzují, že uzavření této smlouvy a členství v Dobrovolném svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka, schválilo v souladu se stanovami DSO sdružení obcí mikroregionu Moštěnka, což všichni oprávnění zástupci (starostové obcí) stvrzují svými vlastnoručními podpisy s uvedením data schválení výše uvedených skutečností zastupitelstvem příslušné obce.

V Hýslích dne 11.12.2002

Změna registrace provedena dne 17. prosince 2002 pod č.j. vnitř.Reg.S/2/199-Z2/2002 u Okresního úřadu Hodonín.


Copyright © 2008 – 2017 Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí mikroregionu Moštěnka

Webdesign © 2008 – 2017 StastnyWeb